top of page

 

КОДЕКС ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ МЕДІАТОРА платформи mediator.in.ua

 

Преамбула

Цей Кодекс професійної етики медіатора розроблений на основі Європейського кодексу поведінки медіаторів (European Code of Conduct for Mediators).

Метою цього Кодексу є встановлення етичних основ професійної діяльності медіатора задля забезпечення єдиних вимог до надання медіаторами платформи mediator.in.ua якісних послуг з медіації.

Медіатори платформи mediator.in.ua дотримуються норм цього Кодексу та інформують про його дотримання учасників медіації.

 

1. Загальні положення

1.1. Терміни в цьому Кодексі вживаються у значеннях, наведених у Законі України “Про медіацію”, інших законах України та нормативно-правових актах.

1.2. Положення цього Кодексу поширюються на діяльність медіатора з підготовки та проведення медіації у будь-яких наявних, чи потенційних конфліктах, у тому числі у спорах з цивільних, сімейних, трудових, земельних, господарських, адміністративних та інших правовідносин, а також у справах про адміністративні правопорушення та у кримінальних провадженнях з метою примирення потерпілого з підозрюваним (обвинуваченим), в медіації у відновних практиках.

1.3. Реалізація положень цього Кодексу у діяльності медіаторів не має суперечити законодавству України та Закону України «Про медіацію» зокрема.

 

2. Основні принципи професійної етики медіатора

2.1. Компетентність

Медіатор повинен бути компетентним і добре обізнаним в процедурі медіації, законодавстві України з питань медіації та стандартах практики медіації, зокрема в підходах, які він/вона використовує та особливостях медіації в конкретних, спеціалізованих сферах. Це також передбачає належне навчання, безперервне оновлення знань і практики медіації у відповідності зі стандартами і принципами акредитації медіаторів.

Медіатор має право проводити процедуру медіації тільки у разі, якщо він має достатню кваліфікацію аби задовольнити обґрунтовані очікування сторін.

2.2. Добровільність.

Медіатор з власної волі бере участь у медіації конкретного спору та приймає рішення про вихід із медіації. Рішення про участь чи вихід приймається медіатором відповідально, з урахуванням умов та обставин ситуації. Медіатор не зобов’язаний пояснювати сторонам причину свого виходу, але може зробити це з власної волі.

Медіатор інформує всіх учасників медіації про важливість дотримання принципу добровільності щодо участі в медіації всіма учасниками процесу та, відповідно до закону, неприпустимість примусу до врегулювання спору шляхом проведення медіації.

2.3. Конфіденційність.

Медіатор дотримується вимог щодо конфіденційності, визначених Законом України «Про медіацію», іншим законодавством та цим Кодексом.

Медіатор зобов’язаний дотримуватися конфіденційності щодо всієї інформації, отриманої в процесі медіації або у зв’язку з нею, включаючи і сам факт того, що медіація мала місце або буде відбуватися, крім випадків, коли розкриття такої інформації вимагається законодавством, або на підставі публічного порядку, або коли на таке розкриття отримана згода всіх сторін медіації. Будь-яка інформація, отримана медіатором від однієї зі сторін в рамках конфіденційності, не буде розкрита ним іншим сторонам без дозволу першої, за винятком тих випадків, коли таке розкриття вимагається законодавством.

Медіатор може визначати зі сторонами межі конфіденційності, а також обговорювати наслідки порушення цього принципу.

2.4. Нейтральність, незалежність та неупередженість.

Медіатор має бути нейтральною особою, яка не є зацікавленою у змісті та результаті врегулювання спору.

Медіатор утримується від участі в медіації у конфліктах (спорах), щодо змісту та/або результатів вирішення яких він має зацікавленість, або за наявності іншого конфлікту інтересів.

Медіатор має проводити медіацію тільки у тих справах, де він здатен залишатися нейтральним та об’єктивним і проводити процедуру в інтересах обох сторін. У будь-який момент, якщо медіатор не в змозі проводити процес нейтрально, він має припинити медіацію.

Медіатор має бути незалежним від впливу третіх осіб на процедуру і результат медіації.

Медіатор завжди повинен діяти неупереджено і докладати зусиль, щоб він був сприйнятий як неупереджений, а також в однаковій мірі і з ретельністю працювати з усіма сторонами під час медіації.

Медіатор має бути неупередженим у ставленні до сторін, фактів, суджень у конфлікті (спорі), усвідомлено залишаючи осторонь власні стереотипи та власний життєвий досвід. Медіатор не має права оцінювати поведінку та погляди сторін медіації за винятком явного порушення ними правових та/або етичних норм або порядку проведення медіації. При цьому вказівка на порушення сторонами правових норм або порядку проведення медіації не є втратою нейтральності медіатором.

Медіатор утримується від проведення або продовження медіації між особами, щодо принаймні однієї з яких він має упереджене ставлення (позитивне чи негативне).

2.5. Самовизначення та рівність сторін медіації.

Медіатор інформує всіх учасників медіації про важливість дотримання принципу самовизначення та рівності прав сторін медіації.

Медіатор сприяє проясненню інтересів та потреб сторін шляхом організації процесу та сприяння самовизначенню сторін з метою досягнення сторонами взаємоприйнятного рішення, при цьому примирення сторін є лише одним з можливих варіантів рішень.

Медіатор звертає увагу сторін медіації, що результат медіації залежить від їхнього щирого наміру порозумітися та мирним ненасильницьким шляхом знайти взаємоприйнятне рішення конфлікту (спору).

2.6. Етика взаємодії між медіаторами.

Професійна взаємодія між медіаторами будується на засадах взаємної поваги, доброчесності, дотримання прав людини та прав медіаторів.

Медіатор не повинен допускати стосовно іншого медіатора нетактовних та/або принизливих висловлювань та/або таких, що принижують його честь та гідність, завдають шкоди його діловій репутації.

Медіатор має утриматись від оцінки іншого медіатора, в тому числі у разі проведення медіації кількома медіаторами (ко-медіації), у спілкуванні зі сторонами медіації.

2.7. Основні принципи професійної етики медіатора поширюються на всі форми та види його діяльності, етапи підготовки та проведення медіації, зокрема з використанням технічних та/або програмних засобів цифрової комунікації.

 

3. Етичні аспекти винагороди та реклами діяльності медіатора

3.1. Медіатор уникає такого формування ціни своїх послуг, що може дати підстави для сумніву щодо відсутності у медіатора зацікавленості у конкретному результаті медіації чи порядку її проведення та/або дотримання ним принципів медіації. Зокрема, медіатору не рекомендовано домовлятись із сторонами конфлікту (спору) про винагороду за конкретний результат медіації, включно з самим фактом досягнення домовленості.

3.2. Медіатор може збирати та поширювати знеособлену інформацію про кількість, тривалість, зміст та результативність проведених ним медіацій для потреб популяризації медіації, рекламних і навчальних цілей.

3.3. Медіатор має право рекламувати власну діяльність та просувати свої послуги, керуючись принципами добросовісної конкуренції, а також вимогами законодавства про захист від недобросовісної конкуренції.

 

4. Відповідальність медіатора за порушення професійної етики

4.1. Медіатор несе відповідальність за недотримання норм професійної етики, визначених цим Кодексом.

4.2. Розгляд скарг на порушення медіатором норм професійної етики здійснюється на Партнерському Колі платформи mediator.in.ua.

4.3. У разі, якщо на Партнерському Колі буде встановлено факт порушення медіатором норм професійної етики, медіатор може бути виключений із Реєстру медіаторів платформи mediator.in.ua.

Розгляд скарг на професійну діяльність медіатора має передбачати можливість медіатора подавати пояснення щодо цієї скарги.

 

5. Порядок визнання та приєднання до Кодексу

5.1. Визнання цього Кодексу підтверджує, що медіатор погоджується з його змістом, визнає викладене в ньому як керівництво для провадження своєї діяльності у сфері медіації.

5.2. Приєднання до цього Кодексу медіаторів та їх об’єднань відбувається шляхом проставлення відповідної відмітки у формі заяви про приєднання до платформи mediator.in.ua або підписанням окремого повідомлення.

bottom of page