top of page

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

"Базові навички медіатора+" зі спеціалізацією"Корпоративний медіатор"

Команда тренерів

Навчання за програмою "Базові навички медіатора+" проводиться відповідно до міжнародних норм та практик, з дотриманням вимог Закону України «Про медіацію».

Тривалість навчання – 120 годин, поділених на модулі:

1) «Базові навички медіатора» - не менше 90 годин, у тому числі не менше 45 годин практичних;

2) «Корпоративний медіатор» - не менше 30 годин, у тому числі не менше 15 годин практичних;

Теоретична підготовка проводиться на основі Компонентів навчальної програми, розроблених з урахуванням Порядку підтвердження спеціалізації медіатора для надання послуг з медіації, проведення якої забезпечують центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги, затвердженого Наказом Координаційного центру з надання правової допомоги від 11 квітня 2023 року № 17 та “Основних засад навчання базовим навичкам медіатора”, розроблених Національною асоціацією медіаторів України. Компоненти Програми можуть коригуватись під особливості та запит конкретного Замовника.
В процесі навчання використовуються вправи з реальними прикладами, адаптованими під конкретного замовника, інтерактвні завдання, тести, самостійна робота.

Практичні навички відпрацьовуються в симуляції конфліктів, за участю залучених сторін. Можливе навчання на реальних справах, запропонованих Замовником.

Оцінювання: Після завершення навчання учасники проходять тестування для підтвердження набутих компетентностей, за результатами якого видається відповідний сертифікат.

Супроводження та підтримка: Медіатори, які пройшли курс «Базові навички медіатора+» від mediator.in.ua, отримують можливість подальшої підтримки кваліфікованими та досвідченими медіаторами та підвищення професійного рівня, як то: участь в тематичних та навчальних заходах, інтервізії, супервізії, симуляції, менторство. 

КОМПОНЕНТИ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ

1. КОНФЛІКТОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МЕДІАТОРА

Компетенції:

 • ідентифікація конфлікту;

 • аналіз конфлікту та можливі способи інтервенції в конфлікт;

 • формування запиту на медіацію;

 • робота зі стилями поведінки в конфлікті;

 • визначення можливості врегулювання конфлікту у процедурі медіації.

Набуті медіатором знання/уміння/навички за відповідною компетентністю, зокрема:

 • розуміє природу, причини, особливості структури та динаміки конфлікту, ресурсність конфлікту, його вплив та наслідки на сторін конфлікту та учасників медіації;

 • може пояснити сторонам можливості трансформації конфлікту;

 • вміє аналізувати конфлікт за типами, видами, суб’єктним складом;

 • розуміє вплив конфлікту на учасників, оточення та колектив, емоційний клімат в колективі, групі та розвиток відносин;

 • вміє визначати рівень ескалації конфлікту;

 • розуміє можливості та способи інтервенції у конфлікт з урахуванням особливостей суб'єктного складу конфлікту, зокрема, якщо стороною конфлікту є юридична особа, колектив, група;

 • розуміє вплив  способів поведінки в конфлікті на його перебіг, можливість його вирішення, трансформації;

 • вміє формувати запит на медіацію у сторін конфлікту;

 • розуміє критерії ідентифікації можливості проведення медіації у високоескальованих конфліктах;

 • вміє забезпечувати баланс сили/влади сторін конфлікту для їх ефективної взаємодії.

 

2. ЕМОЦІЙНА ТА КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНОСТІ 

Компетенції:

 • робота з емоціями сторін;

 • застосування технік активного слухання та невербальна комунікація у комунікації зі сторонами конфлікту;

 • робота зі спротивом сторін конфлікту для його врегулювання за допомогою медіації;

 • врахування особливостей міжкультурної комунікації;

 • резюмування;

 • перефразування та переформулювання;

 • постановка запитань;

 • безоціночність.

Набуті медіатором знання/уміння/навички за відповідною компетентністю, зокрема:

 • володіє навичками спілкування для ефективного інформування про способи вирішення конфліктів;

 • вміє слухати та чути, уточнювати почуте та надавати зворотний зв’язок у вербальній, невербальній та паравербальній формі, підтримувати візуальний контакт із співрозмовником, працювати  з паузою;

 • знає поняття емоцій та їх функцій;

 • розуміє значення емоцій  в процесі комунікації та прийняття рішень, природу стресу внаслідок придушеної емоції та нереалізованої потреби;

 • вміє розпізнавати, визнавати, називати, уточнювати емоції, трансформувати емоції в творчий ресурс для сторін;

 • знає техніки та функції резюмування;

 • розуміє поняття культурного розмаїття, культурних особливостей та відмінностей;

 • вміє усвідомлювати сутність, значення повідомлення співрозмовника, відслідковувати конфліктогени, перефразовувати повідомлення з виключенням конфліктогенів, проясненням змісту і сенсу повідомлення;

 • вміє доречно  ставити  різні види запитань, чітко та просто формулювати запитання;

 • розуміє вплив оціночних повідомлень на комунікацію;

 • вміє розпізнавати невербальні повідомлення, контролювати власні невербальні та паравербальні повідомлення, передавати їх  з дотриманням принципу нейтральності та балансу сторін.
   

3. ПРОЦЕДУРНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ

Компетенції:

 • підходи та види медіації;

 • підготовка до медіації та ведення процедури медіації;

 • оцінювання медіабельності конфлікту;

 • залучення сторін у медіацію, підтримання мотивації учасників медіації перебувати в процедурі медіації;

 • робота з конфіденційною інформацією;

 • робота з інформацією про ризики виникнення повторних конфліктів під час роботи з потребами сторін і на етапі напрацювання та перевірки домовленостей;

 • забезпечення рівності прав сторін медіації, виявлення дисбалансу сил та нерівного становища сторін медіації;

 • виявлення ризиків виникнення небезпеки для учасників медіації при врегулюванні конфлікту;

 • рольова компетенція;

 • цифрова компетенція медіатора. 

Набуті медіатором знання/уміння/навички за відповідною компетентністю, зокрема:

 • знає основні види та підходи медіації;

 • знає принципи медіації, правила медіації, етапи медіації та їх завдання, форми зустрічей, інші складові процедури;

 • розуміє важливість забезпечення дотримання принципів медіації при підготовці до медіації та її проведенні;

 • вміє надавати сторонам та учасникам медіації, повну інформацію про правила проведення медіації, права та обов'язки в процедурі медіації, можливі наслідки процедури для забезпечення згоди на участь;

 • вміє оцінювати ситуацію на медіабельність перед початком та в ході медіації;

 • вміє ідентифікувати наявність у сторін конфлікту свідомого рішення про їх участь в процедурі медіації та прийняття рішень за її наслідками;

 • вміє залучати представників сторін медіації, експертів, третіх осіб, до участі у підготовці до медіації та її проведення;

 • вміє організовувати та підтримувати безпечний  та комфортний простір для конструктивних переговорів, забезпечувати дотримання принципів  та правил медіації, послідовності її етапів, керувати процесом та темпом переговорів, допомагати сторонам у розгляді варіантів рішень та альтернатив обговорюваній угоді (BATNA/WATNA/ZOPA);

 • розуміє важливість виявлення ризиків виникнення небезпеки для однієї або декількох сторін в процедурі медіації та реагувати на їх виникнення;

 • вміє забезпечувати рівність прав сторін медіації, ідентифікувати їх нерівне становище у конфлікті;

 • розуміє особливості етапів підготовки до медіації та її проведення;

 • розуміє особливості реалізації принципу конфіденційності у медіації;

 • розуміє роль та завдання суб'єктів ініціації процедури медіації, представників сторін, адвокатів, психолога та інших учасників медіації;

 • вміє інформувати про важливість проведення підготовки до медіації та процедури медіації;

 • розуміє важливість роботи медіатора з мотивацією сторін конфлікту та учасників медіації залишатися в процедурі медіації;

 • вміє розмежовувати роль та завдання участі в процедурі медіації медіатора, адвоката, психолога та інших учасників медіації;

 • вміє інформувати залучених у процедуру медіації спеціалістів (експертів) про їх роль, права та обов'язки у процедурі медіації;

 • вміє перевіряти проміжні та кінцеві домовленості і рішення на їх реалістичність та виконуваність;

 • вміє використовувати online застосунки та програмні інструменти для організації і проведення процедури медіації.
   

4. РЕФЛЕКСИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ

Компетенції:

 • ціннісно-етична при врегулюванні конфлікту;

 • ситуаційне оцінювання;

 • зворотній зв'язок.

Набуті медіатором знання/уміння/навички за відповідною компетентністю, зокрема:

 • розуміє та вміє пояснити (розкрити) філософію, сутність, форми, базові принципи процедури медіації;

 • вміє перевірити реалістичність сприйняття ситуації учасниками медіації, їх домовленостей;

 • розуміє етичні засади норм поведінки медіатора у процедурі медіації;

 • розуміє критерії ідентифікації та реакції медіатора на чинники, що можуть вплинути на нейтральність та неупередженість медіатора при врегулюванні конфлікту;

 • розуміє важливість застосування саморефлексії, запитування та прийняття зворотного зв'язку від сторін конфлікту, учасників медіації при врегулюванні конфлікту, та інших суб'єктів взаємодії у зв'язку з проведенням медіації;

 • вміє застосовувати саморефлексію, брати участь в інтервізії, проходити супервізію, дбати про підвищення кваліфікації.

 

5. ПРАВОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ МЕДІАЦІЇ

Компетенції:

 • обізнаність в національному законодавстві та міжнародних документах у сфері медіації;

 • робота з конфіденційною інформацією;

 • робота з документами та угодами в процедурі медіації, їх співвідношення з іншими цивільно-правовими та трудовими угодами.

Набуті медіатором знання/уміння/навички за відповідною компетентністю, зокрема:

 • знає основні положення міжнародних нормативно-правових актів та рекомендацій, національного законодавства у сфері медіації;

 • знає положення Цивільного кодексу України щодо цивільної правоздатності та цивільної відповідальності з питань укладання правочинів;

 • володіє навичками з роботи з документами в процесі документування процедури медіації;

 • розуміє особливості реалізації принципу конфіденційності під час врегулювання конфлікту;

 • розуміє правову сутність, знає зміст та істотні умови договору про проведення медіації та угоди за результатами медіації.

 

6. КОМПЕТЕНТНІСТЬ МЕДІАТОРА В КОРПОРАТИВНИХ КОНФЛІКТАХ

Компетенції:

 • види та суть корпоративних конфліктів;

 • трудові конфлікти та конфлікти в колективі;

 • суб’єктність корпоративних конфліктів;

 • мобінг, харасмент, булінг;

 • фінансово-майнові питання в медіації;

 • поняття та види колаборації;

 • міжгрупова взаємодія, основи неконфліктної комунікації в групах;

 • командна робота.

Набуті медіатором знання/уміння/навички за відповідною компетентністю, зокрема:

 • знає види корпоративних конфліктів;

 • вміє визначити їх причини, суть та динаміку корпоративного конфлікту;

 • розуміє основні причини виникнення конфліктів в трудових колективах;

 • знає особливості організації розгляду фінансово-майнових питань в медіації;

 • розуміє сутність мобінгу в колективі, його види та індикатори виявлення;

 • вміє визначати сторони корпоративного конфлікту, аналізувати їх суб’єктний склад, повноваження учасників та представників;

 • вміє формувати запит сторін корпоративного конфлікту на медіацію та визначати склад учасників процедури медіації;

 • володіє навичками неконфліктної комунікації в міжгруповій взаємодії;

 • розуміє принципи командної роботи, вміє застосовувати їх для організації роботи в групах

___________________________________________________________________________________________________________

Суб'єкти освітньої діяльності здійснюють підготовку медіаторів відповідно до частини другої статті 10 Закону України “Про медіацію”. Згідно з пунктом 27 частини першої статті 1 Закону України «Про освіту» суб’єктом освітньої діяльності є фізична або юридична особа (заклад освіти, підприємство, установа, організація), що провадить освітню діяльність.*

Тренери з базової підготовки медіатора відповідно до Закону України “Про медіацію”  є суб'єктами освітньої діяльності, які надають освітні послуги як фізичні - особи підприємці за наступними класифікаторами економічної діяльності (далі - КВЕД): 85.59 ”Інші види освіти, н.в.i.у.”; 70.22 “Консультування з питань комерційної діяльності й керування”, та послуги з медіації за **КВЕДом 74.90 “Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.i.у.”.

 

Склад тренерів формується для забезпечення комплексного підходу у реалізації програми навчання на основі поєднання багаторічного досвіду підготовки медіаторів та надання послуг з медіації у різних категоріях конфліктів (спорів), від комерційних та корпоративних, до сімейних та родинних, за участю дітей. Наші тренери мають спеціалізовану освіту, практику діяльності за напрямками “Правознавство”, “Економіка”, “Психологія”, а також досвід надання послуг з медіації, є членами та керівниками професійних об'єднань медіаторів, що дає можливість передати учасникам навчання різнопланові знання та навички. 

 

Сертифікати про проходження базової підготовки медіатора, які видаватимуться за результатами навчання, відповідають  вимогам частини 4 статті 10 Закону України “Про медіацію”, та містять всі необхідні реквізити, зокрема: 

1) прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) особи, яка проходила підготовку;

2) найменування суб’єкта освітньої діяльності, що здійснив підготовку;

3) кількість годин навчання, у тому числі практичного навчання;

4) назва курсу підготовки;

5) дата проведення підготовки;

6) номер та дата видачі сертифіката.

До сертифіката додається перелік компонентів програми навчання і набутих компетентностей.

 

Програма навчання включає перелік базових компетентностей медіатора відповідно до Основних засад навчання базовим навичкам медіатора, виконаних у межах проекту «Забезпечення якості послуг медіації шляхом стандартизації вимог до базового навчання медіаторів», що реалізовано ГО “НАМУ” за підтримки американського народу, наданої через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Програми «Нове правосуддя», та затверджених Правлінням громадської організації “Національна асоціація медіаторів України” 02 вересня 2019 року, протокол № 12, відкритих для приєднання і визнання тренерами-медіаторами, викладачами, коучами та провайдерами освітніх послуг, які здійснюють навчання у сфері медіації, організаціями, спілками та будь-якими іншими об’єднаннями медіаторів.

 

Отримання сертифіката про базову підготовку медіатора підтверджує набуття статусу медіатора відповідно до Закону України “Про медіацію” та дає право займатись відповідною практикою.

 

mediator.in.ua веде реєстри випускників, у відповідності до вимог Закону.

 

*Закон України “Про освіту”, Роз'яснення Міністерства освіти і науки України від 22.02.2022 № 3/482-22: “...Суб'єктами надання освітніх послуг з підготовки медіаторів може виступати юридична чи фізична особа, при цьому не вимагається обов’язкове проведення ліцензування такої діяльності та акредитації освітніх програм чи програм підвищення кваліфікації. Таким чином, суб'єкти освітньої діяльності, які здійснюють підготовку медіаторів не включаються до Державного реєстру суб’єктів освітньої діяльності Єдиної державної електронної бази з питань освіти.”

**Податковий кодекс України, Роз'яснення ДПС України від 16.05.2023 № 11159/7/99-00-12-01-03-07.

bottom of page