top of page

Корпоративний тренінг

"Управління конфліктами, комунікація та переговори"

Модулі курсу:

 1. Конфлікти (корпоративні та міжособистісні)

 2. Комунікативна компетентність

 3. Емоційний інтелект в конфліктах

 4. Переговорна компетентність

 5. Альтернативне вирішення спорів (АВС) та медіація

 6. Цифрові технології та АІ в конфліктах і переговорах (бонусний)

 

Тривалість повного курсу - 48 годин навчання.

Тренінг проводиться online на платформі zoom.
Групи - до 24 учасників.

Кожен модуль включає тематичні лекції та вправу/симуляцію для практичного закріплення навичок.

Програма складає замкнутий та повний цикл для опанування комунікативних навичок та роботи із конфліктами. Можлива участь у всій програмі, одному або декількох модулях. Модулі можуть змінюватись та доповнюватись на запит замовника.

По закінченню учасники, які прослухали повний курс, отримують сертифікати та тримісячну підтримку групи від ментора (1 година на місяць).

Учасники отримують можливість замовити медіацію та/або медіаційне консультування на пільгових умовах.

Команда тренерів

КОМПОНЕНТИ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ

 

1. КОНФЛІКТИ (корпоративні та міжособистісні)

Компетенції:

 • визначення, природа та складові конфлікту;

 • ідентифікація конфлікту;

 • формування запиту на вирішення конфліктної ситуації;

 • стилі поведінки в конфлікті;

 • способи та можливості врегулювання конфлікту;

 • попередження конфліктів.

Набуті знання/уміння/навички за відповідною компетентністю, зокрема:

 • розуміє природу, причини, особливості структури та динаміки конфлікту, ресурсність конфлікту, його вплив та наслідки на сторін конфлікту;

 • розрізняє конфлікти за типами, видами, суб’єктним складом;

 • розуміє вплив конфлікту на учасників, оточення та колектив, емоційний клімат в колективі, групі та розвиток відносин;

 • вміє визначати рівень ескалації конфлікту;

 • розуміє вплив способів поведінки в конфлікті на його перебіг, можливість його вирішення, трансформації;

 • вміє формувати запит на вирішення конфліктної ситуації;

 • розуміє можливості та способи роботи з конфліктами з урахуванням особливостей суб'єктного складу конфлікту, зокрема, якщо стороною конфлікту є юридична особа, колектив, група;

 • розуміє способи та методику попередження конфліктних ситуацій.

 

2. ПЕРЕГОВОРНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ

Компетенції:

 • усвідомлене ведення процедури переговорів (базові правила);

 • керування стратегіями поведінки в переговорах;

 • техніки ведення ефективних переговорів.

 • типологія та особливості окремих різновидів переговорів (позиційні переговори та за інтересами (win-win));

 • підготовка до переговорів, структура переговорів (робота в симуляціях);

 • фіксація та перевірка результатів по S.M.A.R.T.;

 • особливості ролі посередників, структури та результатів процедури.

Набуті знання/уміння/навички за відповідною компетентністю, зокрема:

 • розуміє взаємозв’язок між потребами, інтересами, мотивами та позиціями сторін переговорів;

 • розуміє ознаки та розрізняє методи позиційних та принципових переговорів та вміє їх ідентифікувати;

 • розрізняє ознаки консенсуальних та компромісних рішень в ході переговорної діяльності;

 • знає різні стратегії та тактики поведінки в переговорах;

 • знає мету, завдання та структуру (етапи) переговорів;

 • розуміє етапи підготовки до переговорів;

 • знає “золоті правила” ведення торгів в переговорах;

 • вміє визначати найкращу та найгіршу альтернативи обговорюваного рішення (BATNA та WATNA);

 • розуміє як виникає зона можливих домовленостей (ZOPA);

 • розуміє критерії постановки завдань за системою S.M.A.R.T.;

 • вміє перевіряти проміжні, тимчасові та кінцеві домовленості і рішення в переговорах на їх реалістичність та виконуваність;

 • розуміє основні помилки, які допускаються переговорниками;

 • знає як організовувати та підтримувати безпечний та комфортний простір для конструктивних переговорів.

 

3. КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ

Компетенції:

 • ефективна комунікація;

 • застосування технік активного слухання та невербальна комунікація у комунікації зі сторонами конфлікту;

 • асертивна комунікація.

Набуті знання/уміння/навички за відповідною компетентністю, зокрема:

 • володіє навичками спілкування для ефективного діалогу, попередження та врегулювання конфліктів;

 • вміє слухати та чути, уточнювати почуте та надавати зворотний зв’язок у вербальній, невербальній та паравербальній формі, підтримувати візуальний контакт із співрозмовником, працювати  з паузою;

 • розуміє значення емоцій  в процесі комунікації та прийняття рішень, природу стресу внаслідок придушеної емоції та нереалізованої потреби;

 • вміє усвідомлювати сутність, значення повідомлення співрозмовника, відслідковувати конфліктогени, перефразовувати повідомлення з виключенням конфліктогенів, проясненням змісту і сенсу повідомлення;

 • вміє доречно  ставити  різні види запитань, чітко та просто формулювати запитання;

 • розуміє вплив оціночних повідомлень на комунікацію;

 • вміє розпізнавати невербальні повідомлення, контролювати власні невербальні та паравербальні повідомлення;

 • вміє асертивно комунікувати та ухвалювати асертивні рішення;

 • розуміє як ефективно комунікувати в умовах стресу та кризи.

 

4. ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ

Компетенції:

 • самосвідомість та саморегуляція;

 • застосування технік для  розвитку самосвідомості та саморегуляції;

 • емпатія та розуміння емоцій інших;

 • застосування техніки відображення емоцій.

Набуті  знання/уміння/навички за відповідною компетентністю, зокрема:

 • розуміє, що таке емоційний інтелект та його складові. Знає свій рівень розвитку ЕІ та усвідомлює напрямок для розвитку;

 • знає поняття емоцій, їх функції та природу, розрізняє емоційні стани;

 • розуміє значення емоцій  в процесі комунікації та прийняття рішень;

 • усвідомлює важливість розвитку самосвідомості та розуміння своїх емоцій та вміє застосовувати відповідні техніки;

 • вміє розпізнавати, визнавати та називати свої  емоції;

 • знає техніки управління своїм емоційним станом та застосовує їх;

 • розуміє сутність поняття емпатії, механізм формування та рівні емпатії, вміє застосовувати емпатійний зворотний зв'язок під час комунікації та в конфліктних ситуаціях; 

 • вміє розпізнавати, визнавати, називати, уточнювати емоції інших людей;

 • розуміє ефективність техніки відображення емоцій та вміє застосовувати її  під час комунікації та в конфліктних ситуаціях.

 

5. АЛЬТЕРНАТИВНЕ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ (АВС) та МЕДІАЦІЯ

Компетенції:

 • історичний огляд АВС та медіації;

 • підходи до врегулювання конфліктів;

 • альтернативне вирішення спорів: сутність підходу:

 • змагальні або квазі-судові способи врегулювання конфліктів;

 • консенсуальні способи врегулювання конфліктів;

 • дорадчо-консультативні способи  врегулювання конфліктів.

 • медіація, консиліація;

 • правове регулювання АВС;

 • спеціалізовані області медіації та АВС: сімейні та родинні спори, корпоративні, комерційні конфлікти;

 • практика застосування АВС та медіації.

Набуті  знання/уміння/навички за відповідною компетентністю, зокрема:

 • знає основні види та підходи АВС, вміє їх розрізняти;

 • розуміє принципи медіації, правила медіації, етапи медіації та їх завдання, форми зустрічей, інші складові процедури, поняття медіабельності конфлікту;

 • вміє ідентифікувати наявність у сторін конфлікту свідомого рішення про їх участь в процедурі АВС та прийняття рішень за її наслідками;

 • розуміє важливість забезпечення рівності прав сторін, ризики виникнення небезпеки для однієї або декількох сторін в процедурі АВС;

 • розуміє роль та завдання суб'єктів ініціації процедури медіації, представників сторін, адвокатів, психолога та інших учасників медіації;

 • розуміє етичні засади професійних норм медіатора у процедурі медіації;

 • знає основні положення міжнародних нормативно-правових актів та рекомендацій, національного законодавства у сфері медіації.

6. ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ та АІ в КОНФЛІКТАХ і ПЕРЕГОВОРАХ (бонусний)

 • використання AI, ChatBot, Big Data у медіації конфліктів

 • цифрові інструменти для медіації

 • цифрова безпека та онлайн гігієна медіатора

bottom of page