top of page

Пропозиція

ДОГОВОРУ ПРО ПРОВЕДЕННЯ МЕДІАЦІЇ

(приєднання, із правилами)

версія від 24 травня 2023 року

 

Цей Договір про проведення Медіації визначає зміст Договору про проведення Медіації (далі – Договір), Правил проведення Медіації (далі - Правила), порядок та методику проведення Медіації, права та обов’язки учасників Медіації, в розумінні Закону України «Про Медіацію».

Договір укладається між Медіатором та Сторонами Медіації на підставі Пропозиції Договору, розміщеної на Сайті Медіатора www.mediator.in.ua

Договір про проведення Медіації є договором приєднання (стаття 634 Цивільного кодексу України) та визнається укладеним з дати приєднання Сторін Медіації до Пропозиції Договору шляхом підписання Заяви та прийняття (акцепту) її Медіатором. Підписанням Заяви про Медіацію (далі – Заява) Сторона(-ни) Медіації приймає(-ють) умови Договору про проведення Медіації в порядку та на умовах, викладених в Пропозиції Договору, та висловлює(-ють) згоду з її умовами.

Заява та Пропозиція Договору, разом зі всіма змінами, додатками та додатковими договорами/угодами до них у сукупності є Договором про проведення Медіації та Правилами проведення Медіації (далі – Договір), складають його зміст та застосовуються до відносин Сторін Договору так само, якби їх було викладено безпосередньо в тексті одного, підписаного Сторонами документу.

 

1. Визначення термінів

1) адміністратор (власник) Сайту Медіатора www.mediator.in.ua – ФОП Сорока Арсен Васильович, РНОКПП 2686704050

2) замовник – особа, яка здійснює замовлення та оплату послуг консультації, медіації та/або сертифіката для третіх осіб;

3) інформаційно-оціночна зустріч з Медіатором (далі – ІОЗМ) – зустріч Медіатора (Медіаторів) із стороною наявного або ймовірного конфлікту / спору, що проводиться з дотриманням принципів Медіації під час підготовки до Медіації;

4) клієнт – сторона конфлікту, яка замовила консультацію та/або сторона Медіації;

5) ко-Медіація – Медіація, в якій беруть участь два або більше Медіаторів, що працюють спільно та координують свої дії;

6) медіатор – спеціально підготовлена нейтральна, незалежна, неупереджена фізична особа, яка проводить Медіацію. В розумінні Договору Медіатор – Медіатор, обраний Клієнтом із переліку Медіаторів, зазначених на Сайті Медіатора та вказаний у Заяві. В разі проведення ко-Медіації, далі за текстом «Медіатор» означатиме також «Медіатори»;

7) Медіація – позасудова добровільна, конфіденційна, структурована процедура, під час якої сторони за допомогою Медіатора (Медіаторів) намагаються запобігти виникненню або врегулювати конфлікт (спір) шляхом переговорів;

8) Пропозиція Договору про Медіацію – текст Договору, викладений на сайті Медіатора;

9) сайт Медіатора – www.mediator.in.ua;

10) сторони Медіації – фізичні, юридичні особи або групи осіб, які звернулися до Медіатора з метою запобігання виникненню або врегулювання конфлікту (спору) між ними шляхом проведення Медіації та уклали договір про проведення Медіації;

11) угода за результатами Медіації – угода, що фіксує результат домовленості сторін Медіації у погодженій між ними усній чи письмовій формі;

12) учасники Медіації – Медіатор (Медіатори), сторони Медіації, їхні представники, законні представники, захисники, перекладач, експерт та інші особи, визначені за домовленістю сторін Медіації.

 

2. Предмет Договору

2.1. Процедура Медіації проводитиметься щодо обставин/конфлікту/спору, зазначених в Заяві про Медіацію.

2.2. Місце проведення Медіації. Медіація проводитиметься online, з використанням сервісу відеоконференцій Zoom та/або інших сервісів відеозв’язку. За погодженням Сторін Договору процедура Медіації або її окремі сесії (зустрічі) можуть проводитись іншим чином, online або очно, в місці, обумовленому Сторонами усно, чи письмово.

2.3. Строки проведення Медіації. Загальний строк Медіації встановлюється в 90 календарних днів з моменту укладення цього Договору. За потреби Сторони Договору можуть домовитись про продовження строку Медіації. Мінімальний обсяг Медіації становить 1 (одна) Медіаційна сесія (зустріч) тривалістю до 2 годин.

2.4. Мови проведення Медіації. Процес Медіації відбуватиметься українською та/або іншою мовою, за погодженням учасників Медіації.

 

3. Принципи Медіації

3.1. Медіація проводиться з урахуванням принципів:

1) добровільності;

2) конфіденційності;

3) нейтральності;

4) незалежності та неупередженості Медіатора;

5) самовизначення та рівності прав Сторін Медіації.

3.2. Принципи Медіації поширюються на стадію підготовки до Медіації.

 

4. Порядок проведення Медіації

4.1. Підготовка до Медіації.

4.1.1. Підготовка до Медіації здійснюється із дотриманням Принципів Медіації, відповідно до Закону України "Про Медіацію", інших нормативно-правових актів, правил проведення Медіації та кодексу професійної етики Медіатора.

4.1.2. Підготовка до Медіації починається з моменту отримання Медіатором та/або суб’єктом, що забезпечує проведення Медіації, звернення ініціатора Медіації.

4.1.3. Ініціатором Медіації може бути сторона (сторони) конфлікту або будь-яка особа (особи), яка зацікавлена у врегулюванні конфлікту / спору або має право чи зобов’язана за функціональними обов’язками турбуватись про права та інтереси певних категорій осіб.

4.1.4. Під час підготовки до Медіації з ініціатором Медіації може укладатись окремий оплатний чи безоплатний (за рішенням Медіатора) договір про підготовку до Медіації або договір про надання соціальної послуги Медіації.

4.1.5. Ініціатор Медіації зобов'язаний отримати від сторін конфлікту / спору згоду на передачу Медіатору (Медіаторам) їх персональних даних (контактних даних, факту наявності  конфлікту / спору) та попередити про майбутній контакт з Медіатора з ними.

4.1.6. На стадії підготовки до Медіації Медіатор здійснює дії для визначення Медіабельності конфлікту / спору, залучення (запрошення) до Медіації сторін спору та створює умови для проведення Медіації, зокрема:

1) встановлює зв’язок (контакт) із сторонами конфлікту / спору та отримує їх згоду на ІОЗМ, погоджує ціну послуг та порядок оплати, формат (очний, онлайн, змішаний), час та тривалість, місце (за потреби) проведення ІОЗМ з урахуванням потреб усіх учасників зустрічей;

2) проводить ІОЗМ з кожною стороною наявного або ймовірного конфлікту / спору, під час та/або за результатами якої (яких) може складати оціночну форму для визначення Медіабельності, а також з’ясовує питання щодо згоди / незгоди кожної сторони конфлікту / спору на проведення Медіації;

3) надає сторонам конфлікту / спору та іншим залученим особам інформацію про процедуру Медіації, її принципи та порядок проведення, роль Медіатора в процедурі;

4) з’ясовує наявність судових проваджень у спорі (спорах) між сторонами, надає їм інформацію про можливість звернення обох (всіх) сторін спору з клопотанням про зупинення провадження у справі у зв’язку з проведенням Медіації; 

5) надає для ознайомлення сторонам конфлікту / спору кодекс професійної етики, якого він дотримується у своїй діяльності;

з’ясовує питання щодо наявності / відсутності ознак домашнього та інших видів насильства / жорстокого поводження з дитиною виключно в індивідуальних зустрічах з кожною стороною конфлікту / спору, зокрема під час ІОЗМ;

6) у випадку відмови іншої сторони наявного або ймовірного конфлікту / спору від ІОЗМ Медіатор може, за потреби, проводити подальше консультування першої сторони конфлікту / спору щодо:

- визначення позицій та інтересів сторін наявного або ймовірного конфлікту / спору;

- аналізу цілей сторін наявного або ймовірного конфлікту / спору в переговорах (особистих чи групових);

- вироблення власної позиції цієї сторони конфлікту / спору як сторони наявного або ймовірного конфлікту / спору у разі неповного розуміння ситуації;

- шляхів запобігання виникненню та / або врегулювання наявного або ймовірного конфлікту / спору.

У випадку проведення такого консультування Медіатор не може в подальшому проводити Медіацію між цими сторонами щодо цього конфлікту / спору;

7) приймає рішення щодо власної участі у Медіації, якщо всі сторони наявного або ймовірного конфлікту / спору надали згоду на участь у Медіації;

8) узгоджує із сторонами конфлікту / спору час, формат (очний, онлайн, змішаний),  місце і тривалість зустрічі  (за потреби) та спосіб (усно, письмово, в електронному режимі), ціну послуги та порядок оплати;

9) здійснює інші заходи, необхідні для підготовки до Медіації (за потреби), узгоджені з сторонами конфлікту.

4.1.7. За потреби, під час підготовки до Медіації може бути проведено більше однієї інформаційно-оціночної зустрічі з кожною стороною.

4.1.8. Підготовчі заходи щодо інших учасників Медіації, про залучення (запрошення) яких домовились сторони (представників, перекладачів, спеціалістів, тощо), проводяться Медіатором з метою інформування їх про умови участі в Медіації, їхні права та обов’язки, підтвердження їхньої згоди дотримуватись принципів та правил проведення Медіації.

4.1.9. Інформаційні зустрічі із залученими учасниками можуть проводитися в груповому або індивідуальному форматі.

4.1.10. Сторони наявного або ймовірного конфлікту / спору та інші залучені особи мають право в будь-який момент відмовитися від участі в ІОЗМ та / або в інших підготовчих заходах.

4.1.11. Тривалість ІОЗМ (інформаційних зустрічей) погоджується Медіатором зі сторонами конфлікту / спору та з іншими залученими учасниками відповідно.

4.1.12. Результатом підготовки до Медіації є:

- визначення Медіабельності наявного або ймовірного конфлікту / спору;

- прийняття всіма залученими особами рішення щодо участі в Медіації;

- визначення переліку питань для обговорення під час Медіації;

- визначення організаційних питань, пов’язаних з проведенням Медіації.

4.2. Проведення Медіації

4.2.1. Медіація проводиться Медіатором (Медіаторами) з дотриманням вимог Закону України "Про Медіацію", інших нормативно-правових актів, договору про проведення Медіації (правил проведення Медіації) та норм професійної етики Медіатора.

4.2.2. Датою початку Медіації є дата укладання договору про проведення Медіації, якщо інша дата не погоджена Сторонами окремо.

4.2.3. Медіатор перед та протягом проведення Медіації погоджує зі сторонами формат (очно, онлайн, змішаний; спільні чи окремі зустрічі), черговість, періодичність, час та тривалість, місце проведення зустрічей.

4.2.4. Медіація зазвичай проводиться протягом декількох спільних зустрічей із сторонами Медіації тривалістю до трьох годин кожна. Кількість зустрічей визначается Медіатором разом з сторонами конфлікту / спору відповідно до обсягу питань для обговорення і потреб сторін.

4.2.5. Медіація може також, за потреби, проводитись у формі окремих почергових Медіаційних зустрічей Медіатора з кожною стороною Медіації очно або онлайн із використанням технічних та програмних засобів дистанційної синхронної та / чи асинхронної комунікації.

4.2.6. Індивідуальні сесії проводяться з метою прояснення обставин справи, позицій та інтересів Сторін Медіації, альтернатив, варіантів вирішення ситуації тощо.

4.2.7. На спільних зустрічах, в разі їх призначення Медіатором, Сторони Медіації працюють спільно для досягнення домовленостей та вирішення наявного або можливого конфлікту (спору).

4.2.8. Під час Медіації Медіатор сприяє сторонам в уточненні порядку денного, у налагодженні комунікації, поясненні одна одній свого бачення наявного або ймовірного конфлікту / спору, у визначенні можливих шляхів попередження або розв’язання цього конфлікту / спору, у досягненні згоди щодо розв’язання конфлікту / спору та / або  усунення (відшкодування) спричиненої шкоди, в аналізі з точки зору прийнятності та реалістичності їх виконання, за необхідності –  у коригуванні рішень, домовленостей.

4.2.9. Участь у Медіації є добровільним волевиявленням учасників Медіації. Ніхто не може бути примушений до врегулювання конфлікту (спору) шляхом проведення Медіації. Сторони Медіації та Медіатор можуть у будь-який момент відмовитися від участі в Медіації. Участь сторони в Медіації не може вважатися визнанням такою стороною вини, позовних вимог або відмовою від позовних вимог.

4.2.10. Медіатор та інші учасники Медіації не мають права розголошувати конфіденційну інформацію, якщо інше не встановлено законом або якщо всі Сторони Медіації не домовилися у письмовій формі про інше.

Для цілей цього Договору конфіденційною інформацією вважається вся інформація, яка стала відома під час підготовки до Медіації та проведення Медіації, зокрема про пропозицію та готовність сторін конфлікту (спору) до участі у Медіації, факти та обставини, висловлені судження та пропозиції Сторін Медіації щодо врегулювання конфлікту (спору), зміст угоди за результатами Медіації.

Якщо Медіатор отримав від однієї із сторін конфіденційну інформацію, він може розкрити таку інформацію іншій стороні (сторонам) лише за згодою сторони, яка надала таку інформацію.

Медіатор не може бути допитаний як свідок у справі (провадженні) щодо інформації, яка стала йому відома під час підготовки до Медіації та проведення Медіації.

У разі пред’явлення Стороною Медіації вимог до Медіатора щодо невиконання чи неналежного виконання ним умов цього Договору Медіатор звільняється від обов’язку збереження конфіденційної інформації в межах, необхідних для захисту його прав та інтересів. 

4.2.11. Під час проведення Медіації Медіатор повинен бути нейтральним у ставленні до сторін Медіації та незалежним від сторін Медіації, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, інших фізичних і юридичних осіб.

Медіатор не може:

- суміщати функцію Медіатора з функцією іншого учасника Медіації в одному конфлікті (спорі);

- надавати сторонам Медіації консультації та рекомендації щодо прийняття рішення по суті конфлікту (спору);

- приймати рішення по суті конфлікту (спору) між сторонами Медіації;

- бути представником або захисником будь-якої із сторін у досудовому розслідуванні, судовому, третейському чи арбітражному провадженні у конфлікті (спорі), в якому він є чи був Медіатором.

Медіатор повинен бути неупередженою особою, яка допомагає сторонам конфлікту (спору) здійснювати комунікацію, досягати порозуміння та проводити переговори.

Медіатор не надає Сторонам Медіації юридичні, психологічні, чи інші професійні консультації, окрім консультацій та рекомендацій щодо порядку проведення Медіації та фіксування її результатів.

Медіатор не висловлює оцінок щодо змісту конфлікту (спору) та його учасників і не надає порад щодо його вирішення (за винятком оціночної Медіації).

4.2.12. Під час проведення Медіації Сторони прикладають максимум зусиль для виваженого, усвідомленого та швидкого проведення Медіації, для чого кожна зі Сторін:

- сумлінно та щиро бере участь в процесі Медіації;

- говорить по черзі, не перебиваючи іншу Сторону;

- звертається один до одного на ім'я, ім'я по-батькові, або в інший прийнятний для всіх учасників Медіації спосіб;

- утримується від звинувачень, нападок та образ інших Сторін;

- задає питання виключно з метою прояснення та розуміння обставин ситуації;

- не зловживає своїми правами та довірою інших учасників Медіації;

- виконує вказівки Медіатора щодо процедурних питань.

4.2.13. Сторони Медіації та інші залучені до Медіації учасники мають право в будь-який момент відмовитися від участі в ній.

4.2.14. Етапи Медіації:

1) Першим етапом Медіації є її відкриття. Метою цього етапу є фокусування розмови між сторонами Медіації на правилах конструктивної взаємодії, принципах та порядку проведення Медіації, висловення бачень (позицій) сторін щодо суті конфлікту / спору між ними, визначення та пріоритизація тем для обговорення.

2) На другому етапі відбувається робота з інтересами сторін: їх дослідження, заглиблення в бачення сторонами Медіації конфліктної ситуації між ними, її причин та наслідків, визначення спільних, взаємних та протилежних інтересів сторін щодо обговорюваного питання.

3) Пошук рішень є третім етапом Медіації та покликаний сформувати перелік можливих варіантів вирішення конфлікту / спору, окреслити критерії вибору сторонами взаємоприйнятного рішення.

4) На останньому етапі відбувається вибір варіанту рішення та формулювання угоди між сторонами. Сторонами Медіації можуть прийматись проміжні та тимчасові (на узгоджений проміжок часу) рішення для апробації такого рішення та перевірки його на реалістичність виконання і відповідність потребам сторін  Медіації. Сторони Медіації мають право за власним бажанням відмовитись від укладення угоди за результатами Медіації або укласти її у погодженій ними формі.

4.2.15. Медіатор інформує сторони Медіації про можливість отримання консультацій відповідних спеціалістів (експертів) щодо питань, необхідних для прийняття рішень в конфлікті / спорі, та щодо наслідків укладення угоди за результатами Медіації в тій чи іншій формі.

4.2.16. Протягом кожної Медіаційної зустрічі можуть бути пройдені всі етапи Медіації щодо окремих питань, водночас, деякі складні питання можуть потребувати декількох Медіаційних зустрічей. 

4.2.17. Медіатор керує процесом Медіації, забезпечуючи рух переговорів відповідно до етапів Медіації, не порушуючи принцип самовизначення сторін щодо визначення тем для обговорення та пошуку власного способу вирішення конфлікту.

Медіатор організовує та проводить Медіацію, обираючи форми, процеси, процедури та інструменти тощо на власний розсуд, з урахуванням обставин справи, щодо якої проводиться процедура Медіації.

4.2.18. Сторони Медіації самостійно визначають перелік питань, які обговорюватимуться, варіанти врегулювання конфлікту (спору), зміст угоди за результатами Медіації, строки та способи її виконання, інші питання щодо конфлікту (спору) та проведення Медіації. 

Інші учасники Медіації можуть надавати консультації та рекомендації сторонам Медіації, але рішення приймається виключно сторонами Медіації.

Якщо стороною Медіації є неповнолітня особа, вона приймає рішення з дотриманням вимог законодавства з урахуванням обсягу її дієздатності.

Медіація проводиться на засадах рівності сторін. Сторонам Медіації має бути надано рівні можливості під час проведення Медіації. Зобов’язання Медіатора повинні бути однаковими стосовно всіх сторін Медіації.

4.2.19. Учасники Медіації можуть вести аудіо- або відео- або фото-, чи іншу фіксацію процесу та матеріалів Медіації тільки зі згоди Сторін Медіації та Медіатора, при цьому всі записи знищуються відразу після завершення процесу Медіації, якщо Сторони не домовляться про інше.

4.2.20. Медіація може бути проведена до звернення до суду, третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу або під час досудового розслідування, судового, третейського, арбітражного провадження, або під час виконання рішення суду, третейського суду чи міжнародного комерційного арбітражу.

4.2.21. Медіація не проводиться у конфліктах (спорах), що впливають чи можуть вплинути на права і законні інтереси третіх осіб, які не є учасниками цієї Медіації.

4.2.23. У випадку якщо сторона (сторони) відмовляються від участі у процедурі і має (мають) намір вийти з Медіації, Медіатор може запросити таку сторону (сторони) до пояснення причини виходу та завершення процедури Медіації, зокрема на відповідній зустрічі.

4.2.24. Медіатору рекомендовано повідомити сторін Медіації про доцільність інформування своїх юридичних представників про вступ у процедуру Медіації.

 

4.3. Медіація припиняється:

1) укладенням сторонами Медіації угоди за результатами Медіації;

2) із закінченням строку проведення Медіації та/або дії договору про проведення Медіації;

3) у разі відмови хоча б однієї із сторін Медіації або Медіатора (Медіаторів) від участі в Медіації;

4) у разі виявлення не погодженої сторонами аудіо- або відео- або фото-, чи іншу фіксацію процесу та матеріалів Медіації;

5) у випадку нез’явлення сторони/сторін Медіації на обумовлену зустріч без належного попереднього повідомлення Медіатора;

6) в інших випадках відповідно правил проведення Медіації.

4.4. ПісляМедіаційний супровід здійснюється за наявності потреби у сторін та за домовленістю між ними і Медіатором.

 

5. Методика проведення Медіації

5.1. Медіатор самостійно визначає методику проведення Медіації.

5.2. Медіація може проводитись у ко-Медіації – проведення Медіації двома і більше Медіаторами, що полягає у спільній роботі Медіаторів, які взаємодоповнюють один одного у знаннях, розумінні та навичках, забезпечуючи ефективність процедури Медіації.

5.3. Медіація може проводитись у форматі спільних зустрічей, окремих почергових зустрічей з кожною стороною (човникова Медіація)  або у змішаному форматі (спільні та окремі індивідуальні зустрічі з учасниками Медіації) очно або онлайн із використанням технічних та програмних засобів дистанційної комунікації.

5.4. Медіатор має право надавати сторонам Медіації консультації та рекомендації щодо  порядку проведення Медіації.

5.5. Формат спільних зустрічей проведення Медіації у сімейних конфліктах/спорах  обирається у зв'язку з необхідністю роботи з відносинами учасників Медіації для вирішення конфлікту/спору. Робота у човниковій Медіації та індивідуальних зустрічах доцільна щодо майнових та фінансових питань, а також у випадках порушення балансу сил, високого рівня емоційного напруження, за необхідності забезпечення безпеки у випадках домашнього насильства, необхідності перевірити конфіденційну інформацію.

5.6. Під час роботи в індивідуальних зустрічах Медіатору слід враховувати таке та поінформувати сторін про:

- відсутність прямої комунікації між сторонами, може обмежувати та ускладнювати порозуміння між сторонами Медіації,

умови конфіденційності,

- складність роботи з відносинами у конфлікті,

- складність у перевірці домовленостей на реалістичність та виконуваність.

5.7. Проведення Медіації онлайн вимагає наявності технічних можливостей, які забезпечують достатньо якісний відео та аудіо зв'язок. Рекомендовано проводити Медіацію онлайн в умовах наявності окремих приміщень для кожної сторони сімейного конфлікту / спору, які забезпечують конфіденційність процедури та безпеку учасників Медіації.

5.8. Медіатор може використовувати в Медіації різні підходи, щодо яких має компетентність (трансформативний, фасилітативний, наративний, проблемно-орієнтовний тощо), залежно від потреб учасників ситуації та запиту клієнта.

5.9. Протягом підготовки та проведення Медіації Медіатор повинен звертати увагу на ознаки дисбалансу сили між сторонами, що є результатом емоційного чи фізичного насильства, маніпуляції, примусу чи контролю поведінки, залякування, погроз або інших проявів тиску тощо. Якщо Медіатор виявляє такі ознаки, йому необхідно прояснити наміри сторін та наявність підстав для припинення Медіації.

 

6. Права та обов’язки учасників Медіації

6.1. Сторони Медіації мають право:

1) за взаємною згодою Сторін Договору залучати до Медіації інших учасників;

2) відмовитися від проведення Медіації;

3) у будь-який момент відмовитися від участі у Медіації;

4) у разі невиконання чи неналежного виконання угоди за результатами Медіації звернутися до суду, третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу в установленому законом порядку;

5) залучати експерта, перекладача та інших осіб, визначених за домовленістю сторін Договору.

6.2. Сторони Медіації зобов’язані:

1) дотримуватися вимог цього Договору та правил проведення Медіації;

2) оплачувати вартість послуг та компенсувати витрати в порядку, встановленому цим Договором;

3) виконувати угоду за результатами Медіації в порядку і строки, встановлені такою угодою;

4) не залучати Медіатора в якості свідка у судових справах (провадженнях) щодо інформації, яка стала йому відома під час підготовки до Медіації та проведення Медіації.

6.3. Медіатор має право:

1) самостійно визначати методику проведення Медіації;

2) отримувати від сторін конфлікту (спору) інформацію про такий конфлікт (спір) в обсязі, необхідному та достатньому для проведення Медіації;

3) на відшкодування витрат, здійснених для підготовки до Медіації та її проведення, а також на оплату послуг за здійснення заходів з підготовки до Медіації та/або її проведення;

4) збирати та поширювати знеособлену інформацію про кількість, зміст, тривалість та результативність проведених Медіацій;

5) відмовитися від участі в Медіації у разі, але не виключно:

- прояву агресії з боку будь-якого учасника Медіації по відношенню до Медіатора чи іншого учасника Медіації у вигляді фізичного чи психологічного насилля, погроз, шантажу тощо;

- прояву Стороною Медіації намірів, відмінних від примирення чи врегулювання конфлікту (спору), іншої недобросовісної поведінки;

- явної наміреної (умисної) незаконності дій та домовленостей сторін Медіації.

6.4. Медіатор зобов’язаний:

1) здійснювати підготовку до Медіації та її проведення відповідно до Закону України “Про Медіацію”, Правил, Договору та  кодексу професійної етики Медіатора;

2) не розголошувати інформацію, яка стала йому відома під час підготовки та проведення Медіації;

3) повідомляти сторони Медіації до початку та під час проведення Медіації про особисті обставини, відносини Медіатора з однією із сторін Медіації в будь-якій сфері, крім Медіації, про конфлікт інтересів, які можуть викликати обгрунтований сумнів у його нейтральності, незалежності та неупередженості. В разі наявності у Медіатора конфлікту інтересів Медіація може проводитись лише після отримання письмової згоди на те всіх Сторін Медіації;

4) припинити проведення Медіації у разі виникнення суперечності між особистими інтересами та обов’язками Медіатора, яка може вплинути на його нейтральність, незалежність та неупередженість під час проведення Медіації, а також за наявності інших обставин, що унеможливлюють його участь або вимагають припинення його участі в Медіації;

5) інформувати сторони та інших учасників Медіації про їхні права та обов’язки, принципи і правила проведення Медіації, структуру процедури Медіації, можливість отримання консультацій у відповідних спеціалістів (експертів), наслідки укладення договору про проведення Медіації та/або угоди за результатами Медіації в письмовій чи усній формі, а також про свій професійний досвід та компетенцію;

6) керувати процедурою Медіації.

 

7. Оплата послуг та витрат

7.1. Вартість послуг за цим Договором погоджується Сторонами до початку Медіації та не включає витрати, понесені Медіатором на здійснення підготовки до Медіації та її проведення, які відшкодовуються додатково, за умови узгодження Сторонами суті цих витрат.

7.2. Оплата наданих послуг за цим Договором та відшкодування понесених Медіатором витрат здійснюється у готівковій або безготівковій формі, у національній валюті України, у погоджений Сторонами Договору строк після виставлення Медіатором рахунка про оплату.

 

8. Відповідальність Медіатора

8.1. У разі порушення зобов’язань за договором про проведення Медіації Медіатор несе цивільно-правову відповідальність відповідно до закону.

8.2. У разі недотримання норм професійної етики Медіатор несе відповідальність, визначену положенням об’єднання Медіаторів, членом якого він є.

8.3. Медіатор не несе відповідальності за досягнення Сторонами Медіації домовленостей, оскільки відповідальними за досягнення згоди є самі Сторони Медіації.

 

9. Заяви та повідомлення

9.1. Цим Медіатор підтверджує наявність відповідної підготовки та виконання вимог до Медіатора, встановлених Законом.

9.2. Медіатор діє у відповідності до Кодексу професійної етики медіатора платформи mediator.in.ua

9.3. Повідомлення за цим Договором вважаються здійснені належним чином в разі направлення їх засобами електронного зв’язку через сайт Медіатора та/або на електронну пошту Сторони Договору, вказану в Договорі та/або вказану на сайті Медіатора.

9.4. Заява про Медіацію та інші документи вважаються підписаними належним чином при заповненні та підписання їх у формі на сайті Медіатора та/або підписанні власноручно і направленні засобами поштового зв'язку та/або підписанні власноручно, чи електронним підписом та направленні на електронну адресу Медіатора у вигляді сканкопії/фотокопії/іншого файлу, що дає можливість встановити відповідний намір Сторони, зокрема на укладення Договору. 

10. Послуги Сайту Медіатора

10.1. Послуги Сайту Медіатора розміщені на вкладці «Замовлення» Сайту Медіатора.

10.2. Особливості послуги «Консультація конфлікту», «Медіація конфлікту» «Комедіація конфлікту», «Консультація корпоративного конфлікту», «Медіація корпоративного конфлікту».

1) Для запису на послугу «Консультація конфлікту», «Медіація конфлікту» «Комедіація конфлікту», «Консультація корпоративного конфлікту», «Медіація корпоративного конфлікту» клієнту слід обрати дату й час послуги, далі заповнити свої дані у відповідних полях (обов’язкові до заповнені поля позначені *), вибрати коли здійснюється оплата.

2) В разі вибору «Сплатити зараз онлайн» перейти на вкладку «Оплата» та вибрати спосіб платежу: «Кредитні/дебетові картки», «Офлайн оплата», «Оплата через платіжний сервіс Fondy».

3) Слідуючи інструкціям форми завершити платіж, після отримання оплати послуга вважається замовленою.

4) Адміністратор Сайту залишає за собою право залучити до виконання послуги Медіатора(-ів) із переліку Медіаторів Сайту.

10.3. Особливості послуги «Перша зустріч з Медіатором».

1) Для запису на послугу «Перша зустріч з Медіатором» клієнту слід вибрати Медіатора із переліку доступних для послуги, обрати дату й час послуги, далі заповнити свої дані у відповідних полях (обов’язкові до заповнені поля позначені *). Після завершення реєстрації послуга вважається замовленою.

10.4. Особливості послуги «Подарунковий Сертифікат Примирення».

1) Для придбання Подарункового Сертифікату Примирення слід перейти на підвкладку «Сертифікати» вкладки «Замовлення», де заповнити відповідні поля (обов’язкові до заповнені поля позначені *).

2) Далі перейти на вкладку «Оплата» та вибрати спосіб платежу: «Кредитні/дебетові картки», «Офлайн оплата», «Оплата через платіжний сервіс Fondy».

3) Слідуючи інструкціям форми завершити платіж, після отримання оплати послуга вважається замовленою.

4) Адміністратор Сайту залишає за собою право залучити до виконання послуги Медіатора(-ів) із переліку Медіаторів Сайту.

5) Строк дії Сертифікату три місяці, якщо з Адміністратором Сайту не домовлено про інше.

6) В разі відмови отримувача від послуг, чи неможливості проведення медіації, на вибір Замовника Сертифікат Примирення підвішується до вимоги або вартість, за виключенням комісії платіжного сервісу та податків, повертається платнику. Повернення коштів можливе тільки в разі грошової оплати вартості Сертифікату та виключно платнику, в безготівковій формі, на вказані ним платіжні реквізити.

bottom of page