top of page

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

Редакція від 17 липня 2023 року

Ця публічна оферта, адресована відвідувачам (далі - Доброчинці) сайту www.mediator.in.ua (далі - Сайт) і є публічною пропозицією ФОП Сорока А.В. (код 2686704050) (далі - Власник Сайту), укласти договір про доброчинний внесок (далі – Договір), предмет та істотні умови якого вказані нижче.

1.ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Публічна Оферта – чинна пропозиція Власника Сайту, розміщена на Сайті, про надання доброчинного внеску, звернена до необмеженого кола осіб, у тому числі Доброчинця.

1.2. Акцепт – повне і безумовне прийняття Публічної оферти шляхом проставлення відмітки про ознайомлення з умовами цієї Оферти та їх прийняття при реєстрації на Сайті та/або заповненні форми та/або вчиненні дій щодо здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на Сайті, а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Власника Сайту через установи банків, залежно від того яка дія вчинена раніше. Доброчинний внесок – добровільна, безоплатна передача Доброчинцем грошових коштів у власність Власника Сайту для досягнення певних цілей, викладених на Сайті.

1.3. Авторизація - процес аналізу програмною частиною Веб-сайту введених Доброчинцем або Користувачем аутентифікаційних даних, за результатами якого визначається наявність права доступу до сервісів Веб-сайту адресою www.mediator.in.ua

1.4. Бенефіціар - безпосередній кінцевий отримувач послуг Власника Сайту та/або Партнерів.

1.5. Партнер - медіатор, включений до реєстру Сайту.

1.6. Доброчинець – дієздатна фізична або юридична особа, яка здійснила доброчинний внесок.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Предметом цього Договору є безоплатна, добровільна та цільова передача Доброчинцем у власність Власника Сайту грошових коштів, шляхом здійснення доброчинного внеску в порядку, передбаченому цим Договором.

2.2. Акцепт Оферти означає, що Доброчинець згоден з усіма положеннями цієї публічної оферти  й іншими правилами, розміщеними на Сайті, повною мірою усвідомлює і згоден з предметом Договору, з метою публічного збору коштів і з правом Власника Сайту використовувати частину доброчинного внеску Доброчинця на адміністративні витрати Власника Сайту, в розмірі не більшому, ніж це передбачено цим Договором та законом.

2.3. Доброчинець та Організація, керуючись ст. 207, ч. 2 ст. 639, ст. 641, 642 Цивільного кодексу України, погоджуються, що з моменту Акцепту Договір вважається укладеним у письмовій формі. При цьому, Сторони погоджуються, що недодержання сторонами письмової форми правочину, не означає його недійсність.

2.4. Наданням доброчинного внеску Доброчинець беззастережно стверджує (і) свою дієздатність, (іі) добровільність укладання правочину, (ііі) що предмет доброчинного внеску не знаходиться під забороною, арештом, не перебуває у заставі, не обтяжений будь-якими іншими правами третіх осіб та не був набутий з порушенням норм Закону України №361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». У разі виникнення в Організації обґрунтованих сумнівів щодо цих тверджень, Організація має право запитати, а Доброчинець зобов'язується надати, відповідні підтверджуючі документи.

3. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ БЛАГОДІЙНОГО ВНЕСКУ

3.1. Доброчинець самостійно та добровільно визначає розмір благочинного внеску, а також форму своєї участі в доброчинній підтримці.

3.2. Доброчинець має право здійснювати одноразові та/або регулярні доброчинні внески за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на Сайті, а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Організації через установи банків.

3.3. Доброчинець погоджується, що доброчинні внески на Проєкт Сайту не підлягають поверненню.

3.4. Доброчинець має право за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на Сайті встановити автоматичне списання коштів із свого банківського рахунку на користь Проєкту Сайту, або на користь Власника Сайту.

3.4. Доброчинець має право здійснювати благодійний внесок на діяльність Власника Сайту. Доброчинні внески на діяльність Власника Сайту не підлягають поверненню.

3.6. Доброчинець повністю і безумовно визнає і погоджується, що у випадку здійснення доброчинного внеску на користь Проєкту Сайту певний відсоток від розміру кожного такого доброчинного внеску утримується Власником Сайту для забезпечення функціонування Сайту та зараховується як добровільний доброчинний внесок Доброчинця на діяльність Власника Сайту. В будь-якому випадку такий внесок не може становити більше 20% від суми доброчинного внеску.

3.7. Витрати, пов'язані з внесенням доброчинних внесків (комісії за перерахування коштів, податки, збори, тощо) несе Доброчинець. Доброчинець усвідомлює та погоджується, що частина його доброчинного внеску може бути використана Власником Сайту на покриття витрат, пов’язаних із здійсненням доброчинного внеску, якщо такі витрати стягуються третіми сторонами за замовчуванням та їх неможливо уникнути (наприклад, комісії платіжних систем з еквайрингу, банківські комісії, тощо). Витрати, понесені Доброчинцем на здійснення доброчинного внеску не підлягають поверненню.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Власник Сайту зобов'язується використовувати кошти доброчинних внесків Доброчинця у відповідності із законодавством України та лише за відповідним цільовим призначенням. Власник Сайту зобов’язаний на письмову вимогу Доброчинця, надавати неперсоніфікований звіт про використання здійсненого Доброчинцем доброчинного внеску.

4.2. У випадку, якщо доброчинний внесок здійснено Доброчинцем на реалізацію завдань/цілей Власника Сайту - Власник Сайту має право самостійно визначати напрями використання доброчинного внеску, відповідно до своєї діяльності та законодавства України.

4.3. Доброчинець та Організація мають інші права та несуть інші обов’язки, які передбачені законом.

4.4. Власник Сайту має право надавати Доброчинцям символічні відзнаки, які засвідчують участь у Доброчинній кампанії. Склад, порядок та умови надання символічних відзнак встановлюються Власником Сайту.

5. ДОБРОЧИННИЙ ЗАХІД

5.1. Власник Сайту має право з використанням Сайту (або без використання Сайту) організовувати самостійно або разом з Партнерами доброчинні заходи.

5.2. Доброчинні заходи можуть полягати, зокрема, але не виключно, у проведенні Власником Сайту та/або Партнерами (з використанням Сайту або без такого використання) кампаній по збору доброчинних внесків для визначених ним/ними Бенефіціарів.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

6.1. Використовуючи Сайт, Доброчинець погоджується з тим, що отримує з Сайту або з його допомогою будь-які матеріали на свій власний ризик і несе особисту відповідальність за можливі наслідки використання зазначених матеріалів.

6.2. Власник Сайту робить всі зусилля для збереження інформації, але не гарантує її збереження у разі настання обставин непереборної сили.

6.3. Власник Сайту не несе відповідальності за непрямі, побічні, фактичні, або прямі збитки, прямо або побічно упущену вигоду або неотримання доходів, втрату даних, експлуатаційних якостей або інших матеріальних/нематеріальних цінностей, шкоду честі, гідності або діловій репутації, що викликані у зв’язку з використанням Сайту, вмісту Сайту або інших матеріалів, до яких Доброчинець або інші особи отримали доступ за допомогою Сайту. В жодному разі сума сукупної відповідальності за всіма претензіями до Організації не може перевищувати загальної суми доброчинних внесків, отриманих від Доброчинця протягом останніх трьох місяців, що передують претензії.

6.4. Доброчинець не має права передавати свої логін та пароль для доступу в Особистий кабінет на Сайті третім особам та несе повну відповідальність за їх збереження, самостійно обираючи спосіб їх зберігання. Якщо Доброчинцем не доведено зворотне, будь-які дії, вчинені з використанням його логіна і пароля, вважаються такими, що вчинені Доброчинцем. У разі несанкціонованого доступу до логіну та паролю і/або особистого кабінету Доброчинця, він зобов’язаний негайно (але не пізніше 24 годин) повідомити про це Власника Сайту.

6.5. Доброчинець зобов’язується не порушувати права інтелектуальної власності Власника Сайту, Партнерів та/або третіх осіб та самостійно несе відповідальність (в тому числі, але не виключно, відшкодовує заподіяні збитки) у випадку такого порушення.

6.6. У разі порушення Доброчинцем умов цього договору та/або прав інтелектуальної власності Власника Сайту та/або Партнера та/або третіх осіб Власник Сайту має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, заблокувати Доброчинцеві доступ до особистого кабінету на Сайті, без повернення здійснених Доброчинцем доброчинних внесків.

7. ФОРС МАЖОР

7.1. Сторони погодили, що вони звільняються від відповідальності за невиконання/неналежне виконання своїх обов’язків за цим Договором у разі настання Форс -мажорних обставин - надзвичайних та невідворотних обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами Договору, обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами.

7.2. До Форс-мажорних обставин належать, зокрема, але не виключно, загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи, але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена війна, воєнний стан, акти тероризму, диверсії, піратство, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.

7.3. Не вважаються Форс-мажорними обставинами, зокрема, але не виключно, фінансова та економічна криза, дефолт, зростання офіційного та комерційного курсів іноземної валюти до національної валюти, недодержання/порушення своїх обов'язків контрагентом боржника, відсутність на ринку потрібних для виконання зобов'язання товарів, відсутність у боржника необхідних коштів тощо.

7.4. Існування Форс-мажорної обставини не звільняє Сторону від обов’язку виконати це зобов’язання після припинення дії Форс-мажору.

8. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Всі об’єкти, розміщені на Сайті, в тому числі елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, скрипти, програми, музика, звуки та інші об’єкти та їх збірки (далі – Контент), є об’єктами виключних прав Власника Сайту та/або третіх осіб, всі права на ці об’єкти захищені.

8.1.1. Жодний Контент не може бути скопійований (відтворений), перероблений, поширений, опублікований, завантажений, переданий, проданий або іншим способом використаний цілком або по частинах без попереднього письмового дозволу Правовласника, крім випадків, коли Правовласник однозначно і чітко висловив свою згоду на вільне використання Контенту будь-якою особою.

8.1.2. Використання Доброчинцем Контенту, доступ до якого отриманий виключно для особистого некомерційного використання, дозволяється за умови збереження всіх знаків авторства (копірайтів) або інших повідомлень про авторство, збереження імені автора в незмінному вигляді, збереженні твору в незмінному вигляді.

8.1.3. Якщо інше явно не зазначено в цьому Договорі або повідомленні Правовласника, ніщо в цьому Договорі не може розглядатися як передача Доброчинцю виключних прав на Контент.

8.2. Власник Сайту залишає за собою право видаляти або блокувати доступ Доброчинця до Сайту та/або Контенту без попередження у разі: отримання обов’язкових до виконання рішень регулюючих органів України вимог власника авторських або суміжних прав, про припинення порушень його прав Доброчинцем; іншого порушення прав або законних інтересів інших Доброчинців, Партнерів, інших юридичних і фізичних осіб за їх вмотивованим зверненням.

8.3. Всі спори і розбіжності вирішуються Сторонами обов’язково шляхом переговорів. Неврегульовані в процесі переговорів спори вирішуються в суді в порядку встановленому законодавством України.

8.4. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

8.5. Політика конфіденційності, яка розміщена на Сайті за посиланням https://www.mediator.in.ua/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96 є невід’ємною частиною цього Договору. Акцептуючи Оферту, яка викладена в цьому Договорі, ви також акцептуєте Політику конфіденційності та підтверджуєте, що ознайомилися з її умовами.

bottom of page